خط نورد مقاطع شماره دو

توليد انواع نبشي سبك

عملکرد کارخانه به طور اجمالی