خط ذوب شماره سه

توليد انواع انواع بيلت ، بلوم و شمش های ساختمانی