خط ذوب شماره دو

توليد انواع انواع بيلت ، بلوم و شمش های ساختمانی